آثار مکتوب
از دولت قرآن (سه زبانه)

از دولت قرآن (سه زبانه)

انتخاب آیات، ترجمه فارسی و پیشگفتار: حسین الهی قمشه ای
ترجمه انگلیسی: عبدالله یوسف علی
خوشنویس: خدیجه فلّاحی
ناشر: انتشارات سبزه