آثار مکتوب
از دولت قرآن (سه زبانه)

از دولت قرآن (سه زبانه)

انتخاب آیات، ترجمه فارسی و پیشگفتار: حسین الهی قمشه ای
ترجمه انگلیسی: عبدالله یوسف علی
خوشنویس: خدیجه فلّاحی
ناشر: انتشارات سبزه

 

نغمه عشاق

نغمه عشاق

گزیده دیوان حکیم الهی قمشه ای
گزینش، ویرایش و پیشگفتار: حسین الهی قمشه ای
انتشارات سخن

 

دیوان حافظ

دیوان حافظ

تصحیح و پیشگفتار: حسین الهی قمشه ای

خانه فرهنگ و هنر گویا