مقالات/روز انگيزه ها و آرمانهاي بلند آسماني
1 روز انگيزه ها و آرمانهاي بلند آسماني 2روز انگيزه ها و آرمانهاي بلند آسماني

سپيده دمي در شب کائنات 
سياهي نشيني چو آب حيات 
نظامي

فرخنده باد بعثت آن رسول الهي که فرمود

من براي اتمام و به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدم 
اين فرخندگي و ميمنت و مبارکي بهره کساني خواهد بود 
که آنها نيز خود به همين کار برخيزند 
تا نمونه هاي برجسته اياز شکوه انساني و شرافت نفس باشند: 
خود را بيارايند به هر آنچه مايه افتخار و سربلندي آدمي است 
و خود را بپيرايند از هر آنچه مايه شرمندگي و سرافکندگي است 
اين روز را مي توان روز انگيزه ها و آرمانهاي بلند انساني دانست 
و خود و همگان را فراخواند 
که خود را از گدايي و بندگي زشت روياني چون دروغ و ريا و حرص و هوا برهانند 
و به پادشاهي ملک خوبي و زيبايي برسانند 
تا بنگرند که چگونه هزاران فرشته 
هر دم بر آنها سجده خواهند کرد. 
29 خرداد 1391عيد مبعث 1433 
حسين الهي قمشه اي