در صحبت بزرگان/محي الدين عربي
محی الدین عربی

بشنو اي محبوب 

که مقصود آفرينش تويي 
نقطه مرکز و محيط کائنات تويي 
آن مشيت و فرمان 
که بين آسمان و زمين در حرکت است تويي 
بسيط و مرکب تويي 
من ادراک را در تو آفريدم 
تا آيينه ديدارمن باشد 
اگر مرا ادراک کني خود را نيز در خواهي يافت 
اما اگر در سوداي خود باشي 
طمع مدار که هرگز با ادراک نفس خود مرا ادراک کني 
تو به چشم من تواني ديد، مرا و خود را