ضرب المثل

طاقت مهمان نداشت خانه به مهمان گذاشت

طاس اگر راست نشيند همه كس نراد است

عشق آمدنى بود نه آموختنى

شرط عاشق نيست با يك دل دو دلبر داشتن

شرح عشق و عاشقى هم عشق گفت
( مولانا )

سعديا مرد نكونام نميرد هرگز / مرده آنست كه نامش به نكويى نبرند
( سعدى )

سر كه نه در راه عزيزان بود /  بار گرانى ست كشيدن به دوش
( سعدى )

سخن را زيورى جز راستى نيست
( جامى )

سخن را روى با صاحبدلان است
( سعدى )

زبان در دهان اى خردمند چيست /  كليد در گنج صاحب هنر
( سعدى )

زبان بسته بايد گشاده دو دست
( سعدى )

زبان پاسبان سر است

روشن شود هزار چراغ از فتيله اى

درويش هر كجا كه شب آيد سراى اوست
( سعدى )