ضرب المثل

درون خانه خود هر گدا شهنشاهى ست /  قدم برون منه از حد خويش و سلطان باش
( صائب تبريزى )

دروغ مصلحت آميز به از راست فتنه انگيز
( سعدى )

در عيب نظر مكن كه بى عيب خداست

در عمل كوش و هرچه خواهى پوش
( سعدى )

دَرِ دنيا هميشه به يك پاشنه نمى گردد

در اين بازار اگر سوديست با درويش خرسند است
( حافظ )

دانا هم داند و هم پرسد ، نادان نداند و نپرسد

خوشتر آن باشد كه سرّ دلبران /  گفته آيد در حديث ديگران
( مولانا )

خوش است درد كه باشد اميد درمانش /  دراز نيست بيابان كه هست پايانش
( سعدى )

خوشا آنكس كه بارش كمترك بى
( باباطاهر )

خوشا چاهى كه آب از خود برآرد

خشت بر دريا زدن بى حاصل است
( سعدى )

خرما نتوان خورد از اين خار كه كشتيم
( سعدى )

خر عيسى گرش به مكه برند /  چون بيايد هنوز خر باشد
( سعدى )