ضرب المثل

تيغ دادن در كف زنگي مست به كه آيد علم را ناكس بدست
(مولوي)

تا نگريد ابر كي خندد چمن تا نگريد طفل كي نوشد لبن
(مولوي)

اگر بر آب روي خسي باشي و اگر بر هوا پري مگسي باشي ، دل بدست آر تا كسي باشي
(خواجه عبدالله انصاري)

تا پريشان نشود كار به سامان نرسد

عالم بي عمل به چه ماند؟ به زنبور بي عسل
(سعدي)

اصل بد نيكو نگردد زانكه بنيادش بد است تربيت نا اهل را چون گردكان بر گنبد است
(سعدي)

دشمن دانا به از نادان دوست

ديگران كاشتند ما خورديم ما مي كاريم ديگران بخورند

ديده اهل طمع به نعمت دنيا پر نشود هم چنانكه چاه به شبنم
(سعدي)

دشمن چه كند چو مهربان باشد دوست
(سعدي)

خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد
(حافظ)

جدايي تا نيفتد دوست قدر دوست كي داند شكسته استخوان داند بهاي موميائي را

امروز تواني و نداني فردا كه بداني نتواني

غنيمت دان دمي تا يك دمت هست