ضرب المثل

از هيچ دلي نيست كه راهي به خدا نيست

عزت ز قناعت است و خواري ز طمع با عزت خود بساز و خواري مطلب ترجمه از كلمات قصار حضرت امير المومنین 

سنگ بد گوهر اگر كاسه زرين شكند قيمت سنگ نيفزايد و زر كم نشود
(سعدي)

ابر بايد كه به صحرا بارد زان چه حاصل كه به دريا بارد

قناعت توانگر كند مرد را
(سعدي)

قلم در كف دشمن است
(سعدي)

درخت تو گر بار دانش بگيرد به زير آوري چرخ نيلوفري را

تو چون خود كني اختر خويش را بد مدار از فلك چشم نيك اختري 

چشم باز كردم و غوغاي قيامت ديدم زندگي روز جزائي است كه من مي دانم

همه با ماست، چه با ما، كه خود مائيم سر تا پا مثل گشته است در عالم كه جوينده است، يابنده

منزل دل نيست جاي صحبت اغيار ديو چو بيرون رود فرشته درآيد.

چرا عاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني.

زليخا مرد از اين حسرت كه يوسف گشت زنداني.

آه اگر از پس امروز بود فردايي.