ضرب المثل

آنكه عيب تو گفت يار تو اوست وانكه پوشيده داشت مار تو اوست
(اوحدي)

آن كس كه نكو كرد و بدي ديد كدام است.

آنكس كه بداند و بداند كه بداند اسب شرف از گنبد گردون بجهاند.

آنكس از دزد بترسد كه متاعي دارد.

آنقدر سمن هست كه ياسمن گم است.

آنرا كه حساب پاكست از محاسبه چه باك است.

آنچه دلم خواست نه آن شد آنچه خدا خواست همان شد.

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري.

آنچه به خود نپسندي به ديگران مپسند
(قانون طلايي)

آنچه اندر آينه بيند جوان پير اندر خشت بيند پيش از آن.

آنچنان زي كه بميري برهي نه چنان زي كه بميري برهند.

آنجا كه بصر نيست چه خوبي و چه زشتي.

آنجا رو كه بخوانند نه آنجا كه برانند.

كساني كه مردان راه حقند خريدار بازار بيرونقند
(سعدي)