ضرب المثل

درويش و غني بنده اين خاك درند "آنانكه غنيترند محتاجترند"
(سعدي)

آمدن به ارادت رفتن به اجازت.

آفتابه لگن شش دست، شام و نهار هيچ چيز.

آفتاب در ملكش غروب نمي كند.

آري شتر مست كشد بار گران را سبكتر برد اشتر مست بار
(سعدي)

آدمي را عقل مي بايد نه زر.

اگر بر آب روي خسي باشي و اگر بر هوا پري مگسي باشي ، دل بدست آر تا كسي باشي
(خواجه عبدالله انصاري)

آدم نترس سر سلامت بگور نمي برد.

آدمي از نوببايد ساخت وز نو عالمي.