نقل قول ها

ما تنها برای خودمان متولد نمی شویم ، تولد ما به همه کسانی که بعدها در زندگی ما ظاهر می شوند مربوط می شود .

(نیچه )

 آسان ترین راه برای از بین بردن افتخارات ، خودستایی است.

(نیچه )

آرامش مدام نیز کسل کننده است ، گاهی طوفان هم لازم است .

(نیچه )

زندگی اندک اندک به هر کس می فهماند چه کاره است .

(گوته )

عاشق تنها زیبایی صورت را می بیند و عاقل زیبایی سیرت را وعارف هر دو زیبایی را.

(گوته )

ذوق پرورش نمی یابد مگر باتماشای زیبایی.

(گوته )

طبیعت یگانه کتابی است که تمامی صفحاتش پر معنی است .

(گوته )

پرپر کردن یک گل ظلم به کل طبیعت است .

(گوته )

مصیبتی بدتر از این نیست که ابلهان ، دانایان را به فروتنی بخوانند.

(گوته )

اگر وجود خار در گل مایه اندوه ماست، وجود گل در کنار خار بایدمایه شادی ما باشد .

(گوته )

سخن گفتن یک نوع احتیاج است ولی گوش دادن هنر است .

(گوته)

مردی که از زنگ هر تعلق آزاد باشد نه به خوشی مسرورگردد ونه به خاموشی ملول شود این است مردصاحب یقین .

(کتاب گیتا سرود خدایان )

فرومایه مردمی که کار را به چشم داشت پاداش آنمی کنند .

(کتاب گیتا سرود خدایان )

اگر كسي خوب و بد را بشناسد هيچ عاملي نمي تواند او را به رفتن راهي ديگر وادار سازد جز راهي كه دانش به او مي نمايد ، و دانش درست چنان نيرومند است كه همواره به ياري آدمي مي شتابد.

(افلاطون – پروتاگوراس)