نقل قول ها

كساني را دوست خواهم داشت و خواهم ستود كه بدي نكنند ، از روي ميل

(افلاطون – پروتاگوراس)

همين بس كه مرد بد نباشد و عدالت را كه براي پايدار ماندن جامعه لازم است پايمال نكند.

(افلاطون – پروتاگوراس)

عدالت اين است كه كردار آدمي موافق حق باشد.

(افلاطون – پروتاگوراس)

دانايي مهمترين جزء فضيلت است.

(افلاطون – پروتاگوراس)

زندگي خوب آن زندگي است كه با نيكي و زيبايي و عدالت قرين باشد .

(افلاطون – كريتون)

نبايد در اين انديشه باشيم كه توده مردم درباره ما چه خواهند گفت بلكه بايد ببينيم آن يك تن كه نيك و بد و عدل و ظلم را مي شناسد چگونه داوري خواهد كرد.

(افلاطون – كريتون)

سزاوار نيست كه آدمي چه در دادگاه و چه در ميدان جنگ از چنگال مرگ به آغوش ننگ بگريزد.

(فلاطون – آپولوژي)

نظم جهان اجازه نمي دهد كه بدان به نيكان زيان برسانند آنان مي توانند مرا بكشند يا از حقوق اجتماعي محروم سازند ولي اين بدبختي نيست ، بدبخت كسي است كه مانند آنان بكوشد تا كسي را بر خلاف عدالت از ميان بردارد.

(فلاطون – آپولوژي)

كسي كه راهي را درست دانست و پيش گرفت ، يا فرماندهش او را به رفتن آن مامور كرد نبايد از خطر بهراسد.

(فلاطون – آپولوژي)

آدمي وقتي كه مي خواهد دست بكاري زند ، نبايد در اين انديشه باشد كه آن كار به مرگ مي انجامد يا به زندگي بلكه بايد بيانديشد به اينكه درست است يا نادرست.

(فلاطون – آپولوژي)

داناترين شما آدميان ، كسي است كه چون سقراط بداند كه هيچ نمي داند.

(فلاطون – آپولوژي)

در شان مادر :

من احساس مي كنم كه در آسمانهاي برين ، فرشتگان ، هنگامي كه با يكديگر نجوا مي كنند ، در بين كلمات آتشين عشق خويش ، نمي توانند كلمه اي بيايند كه به پايه نام"مادر" مقدس باشد.

(ادگار الن پو-روان هاي روشن)

عشق انسان را با بزرگترين قهرمانان برابر مي كند.

(گوته)

بار خدايا مرا روزي كن دوستي خويش و دوستي دوستان خويش و دوستي آن كه مرا به دوستي تو نزديك گرداند و دوستي خود را به من دوست تر گردان از آب سرد بر تشنه.

(رسول اكرم (ص) – روان هاي روشن)