نقل قول ها

عوام عيب كنندم كه عاشقي همه عمر كدام عيب كه سعدي خود اين هنر دارد

(سعدي)

خداي متعال فرمود : فلاح كسي را بود كه پاك گردد ، نه آنكه علم پاكي بياموزد.

(كيمياي سعادت)

رسول (ص) فرمودند : عذاب هيچ كس اندر قيامت عظيمتر از عذاب عالمي نيست كه وي به علم خويش كار نكند.

(كيمياي سعادت)

رسول (ص) فرمودند : نيك چيزي است مال شايسته مرد شايسته را

(كيمياي سعادت)

گل بي رخ يار خوش نباشد
بي باده بهار خوش نباشد
طرف چمن و طواف بستان
بي لاله عذار خوش نباشد

(حافظ)

چون كني بر بي حسد مكر و حسد زان حسد دل را سياهيها رسد

خاك شو مردان حق را زير پا خاك بر سر كن حسد را همچو ما      

(مثنوي)

خشم و شهوت مرد را احول كند ز استقامت روح را مبدل كند

چون غرض آمد ،هنر پوشيده شد صد حجاب از دل بسوي ديده شد  

(مثنوي)

عشقهايي كز پي رنگي بود عشق نبود ، عاقبت ننگي بود

(مثنوي)

آرزو مي خواه ليك اندازه خواه برنتابد كوه را يك برگ كاه

آفتابي كز وي اين علم فروخت اندكي گر پيش آيد جمله سوخت      

(مثنوي)

اي لقاي تو جواب هر سوال مشگل از تو حل شود بي قيل و قال

ترجمان هر چه ما را در دل است دست گير هر كه پايش در گل است

(مثنوي)

عاشقي پيداست از زاري دل نيست بيماري چو بيماري دل

علت عاشق ز علتها جداست عشق اصطرلاب اسرار خداست    

(مثنوي)

كوزه چشم حريصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد

هر كه را جامه ز عشقي چاك شد او ز حرص و عيب كلي پاك شد

(مثنوي)

بند بگسل باش آزاد اي پسر
چند باشي بند سيم و بند زر 

(مثنوی)

در غم ما روزها بيگاه شد 
روزها با سوزها همراه شد 
روزها گر رفت گو رو باك نيست 
تو بمان اي آنكه چون تو پاك نيست

(مثنوي)