پرسش های متداول
1. مرز بین نقش "خدا" و "خودمان" در زندگی چیست، یا به قولی حدودی که خدا برای دخالت در اوضاع برای خودش در نظر گرفته چیست؟
2. آیا مخلوقاتی به عنوان ارواح متعالی از آفرینش های خداوند می باشد؟
3. چگونه عصبانیت خود را کنترل کنیم؟
4. باافراد حسود اطرافمان چگونه رفتار کنیم؟
5. در باره روح راهنما که از بدو تولد تا لحظۀ مرگ با انسان می باشد، توضیحاتی بفرمایید.
6. آیا ارتباط با ارواح گناه است؟
7. در صورت امکان موزیک و آواز های مورد تأیید تان را معرفی فرمایید.
8. آیا جاودانگی با تناسخ ارتباط دارد؟
9. لطفاً در مورد جاودانگی توضیح دهید.
10. چگونه فرزندان خود را به زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور علاقمند کنیم؟