پرسش های متداول
1. چگونه بر ضعف خود مسلط شویم و در راه خدا پایداری کنیم؟
2. برای افزایش حضور دل در پیشگاه خداوند چه باید کرد؟
3. چگونه بر ترسهای درونی و بیرونی و افکار منفی غلبه کنیم؟
4. چطور میتوانیم هنوز به عالم دیدار نرسیده ایم شاد باشیم؟
5. منظور از راه رفتن حضرت عیسی روی آب چیست؟
6. یکی از آموزه های شما " پیکار پیوسته آدمی با دیو " است چطور می توان در زندگی روزمره به این امر مهم پرداخت؟ با توجه به اینکه این دیو ها درونی هستند از چه طریق می توان وارد مبارزه شد؟ 
7. آیا این حدیث پیامبر که:" روز قیامت هر چشمی در قیامت گریان است مگر چشمی که در مصیبت و عزای حسین گریسته باشد"، صحت دارد ؟ 
8. منظور خیام از این شعر چیست؟ قومی متفکرند اندر ره دین     قومی به گمان فتاده در راه یقین     می ترسم از آن که بانگ آید روزی    کای بی خبران راه نه آن است و نه این  
9. چرا خداوند حضرت آدم را بخاطر خوردن سیب از بهشت بیرون راند و یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر فرستاد که دوباره انسان را برگرداند، چرا ابتدا حضرت آدم را نبخشید؟
10. در صورت امکان غزل ذیل باشماره ۲۱۵۶ دیوان شمس را شرح کنید: سیمبرا ز سیم تو سیمبرم بجان تو     وز می نو که داده ای جان نبرم به جان تو۰۰۰۰