پرسش های متداول
11. با توجه با اينكه تنها راه غلبه بر نفس، عشق است ولى كسى كه غرق در نفسانيات و شهوات نفسانى است چگونه مى تواند به عشق دست يابد و با اين سلاح به مبارزه با نفس برخيزد؟
12. آيا مقام اوليا و قديسان در دريافت علوم متفاوت است؟
13. تفاوت وحى و الهام در چيست؟
14. خداوند چگونه با انسان صحبت مى كند؟
15. قلب سليم چيست؟
16. براى نامگذارى فرزندانمان چه چيزهايى را بايد مد نظر قرار دهيم؟
17. چرا در صحبتهايتان از لايب نيتز بيش از فيلسوفان ديگر ياد مى كنيد؟
18. چگونه كينه و حسادت را از زندگيمان دور كنيم؟
19. آيا متوسل شدن به انبيا و اوليا راه درستى است؟
20. آيا فراهم كردن زندگى ايده آل و مرفه با نظر به اينكه اسلام سادگى را توصيه كرده است منافات دارد؟