پرسش های متداول
11. با توجه به کتاب هفت شهر عشق و طی مراحل، ما چطور می توانیم استعدادهایمان را شکوفا کنیم؟
12. امروز روشنفکرانی هستند که می گویند فارسی را باید با خط دیگری نوشت چرا که این خط را ناقص می دانند .نظر جنابعالی در این موردچیست؟ 
13. لقد خلقنا الانسان فی کبد؟ "کبد" در اینجا به چه معناست؟
14. برای اینکه به درجهٔ کمال و قرب برسیم، غیر از خواندن کتابهای بزرگان و گوش کردن سخنان آنان، چطور نفس یک انسان برگزیده در ما اثر می کند؟
15. هدف نهایی خداوند از آفرینش انسان با توجه به بی نیازی خداوند چیست؟ انسانی که در طول تاریخ این همه جرم و جنایت به واسطهٔ جنگ ها انجام داده و هنوز هم ادامه دارد.  
16. در باب زیبایی و نیکویی: جایگاه وطن پرستی کجاست؟
17. آیا نظریۀ تکامل را نمی توان به این صورت تعبیر کرد که ما انسانها(Homo Sapiens) ، چون به هارمونی و دانایی روی آوردیم به بقا رسیدیم (انتخاب طبیعی) و ندانستن هارمونی و دانایی به فنا می انجامد.
18. نظر شما در مورد مرگ چیست؟
19. چه راه ساده‌ای برای خوش بینی مذهبی و دینداری به معنای واقعی برای جوانان امروزه که بسیار بدبین هستند پیشنهاد می کنید؟
20. آیا کسی که پایبند به سه اصل اساسی گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک است هم چنان که زردتشت معتقد به آن بود نباید ترس از این داشته باشد که مغضوب خداوند شود؟