پرسش های متداول
11. تفاوت عرفان و حكمت و ارتباط آن با نور چيست؟
12. تكليف كسانى كه طبع شعر دارند چيست، با توجه به اينكه شما فرموديد بزرگان ادبيات همه حرفها را به بهترين شكل ممكن گفته اند؟
13. منظور از ملاقات با خدا چيست؟
14. رقص سماع چيست ؟
15. آيا اين احتمال وجود دارد كه بزرگان و عرفايى كه به مقام عشق رسيده اند ، براى نجات بشر از تلخى فلسفى عدم وجود خداى بيرونى و براى معنا بخشيدن به زندگى انسان ، دروغ زيبا را به حقيقت زشت ترجيح داده اند تا آدمى دوران كوتاه عمرش را به شيرينى گذراند؟
16. نام پنج آموزگار ما كه در یکی از سخنرانیهایتان اشاره كرديد چيست ؟
17. آيا خصوصيات ذاتى انسانها قابل تغيير است؟
18. با توجه به استدلالهایى كه در اهداف خلقت داريم چرا دانشمندان فلسفه و فيزيك نظريه پوچ گرايى مى دهند؟
19. چگونه آرامش بدست آمده از عرفان را حفظ كنيم؟
20. چرا عاشق موجب رنجش معشوق مى شود ؟ آيا عاشق عاشق نيست يا معشوق معشوق نيست يا عشق عشق نيست؟