پرسش های متداول
11. چگونه می توان امی بودن پیامبر اکرم را به کسانی که معجزه بودن قران را درک نکرده اند اثبات کرد؟
12. اعراب چرا حمله، غارت و تجاوز ها کردند و مثل داعش بودند؟
13. انتقاد های شدیدی به روش زندگی پیامبر و قرآن شنیده می شود در خصوص اینکه چرا تعداد زیادی همسر داشتند و اصلا چرا می شود چهار همسر داشت؟
14. صاحب دل کل است چون او را ببینی کل را دیده ای، منظور از  انسان کامل چیست؟
15. با توجه به کتاب هفت شهر عشق و طی مراحل، ما چطور می توانیم استعدادهایمان را شکوفا کنیم؟
16. امروز روشنفکرانی هستند که می گویند فارسی را باید با خط دیگری نوشت چرا که این خط را ناقص می دانند .نظر جنابعالی در این موردچیست؟ 
17. لقد خلقنا الانسان فی کبد؟ "کبد" در اینجا به چه معناست؟
18. برای اینکه به درجهٔ کمال و قرب برسیم، غیر از خواندن کتابهای بزرگان و گوش کردن سخنان آنان، چطور نفس یک انسان برگزیده در ما اثر می کند؟
19. هدف نهایی خداوند از آفرینش انسان با توجه به بی نیازی خداوند چیست؟ انسانی که در طول تاریخ این همه جرم و جنایت به واسطهٔ جنگ ها انجام داده و هنوز هم ادامه دارد.  
20. در باب زیبایی و نیکویی: جایگاه وطن پرستی کجاست؟