پرسش های متداول
11. چرا هیچ وقت به صورت مداوم در دانشگاه نبوده اید و چرا هیچ پایان نامه ای را راهنمایی نکرده اید؟ آیا بر این عقیده بوده اید که دانشگاه می توانست وقت شما را تلف کند؟  
12. نظرتان در مورد ظهور امام زمان چیست؟
13. اگر قرار بود یک بیت را سر لوحه زندگی خود قرار دهیم، کدام بیت را انتخاب می کردید؟
14. مرز بین نقش "خدا" و "خودمان" در زندگی چیست، یا به قولی حدودی که خدا برای دخالت در اوضاع برای خودش در نظر گرفته چیست؟
15. آیا مخلوقاتی به عنوان ارواح متعالی از آفرینش های خداوند می باشد؟
16. چگونه عصبانیت خود را کنترل کنیم؟
17. باافراد حسود اطرافمان چگونه رفتار کنیم؟
18. در باره روح راهنما که از بدو تولد تا لحظۀ مرگ با انسان می باشد، توضیحاتی بفرمایید.
19. آیا ارتباط با ارواح گناه است؟
20. در صورت امکان موزیک و آواز های مورد تأیید تان را معرفی فرمایید.