پرسش های متداول
21. آیا نظریۀ تکامل را نمی توان به این صورت تعبیر کرد که ما انسانها(Homo Sapiens) ، چون به هارمونی و دانایی روی آوردیم به بقا رسیدیم (انتخاب طبیعی) و ندانستن هارمونی و دانایی به فنا می انجامد.
22. نظر شما در مورد مرگ چیست؟
23. چه راه ساده‌ای برای خوش بینی مذهبی و دینداری به معنای واقعی برای جوانان امروزه که بسیار بدبین هستند پیشنهاد می کنید؟
24. آیا کسی که پایبند به سه اصل اساسی گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک است هم چنان که زردتشت معتقد به آن بود نباید ترس از این داشته باشد که مغضوب خداوند شود؟
25. آیا زیبایی تعریف نسبی ای نیست، خیلی از زیبایی که الان توی ذهن ما تعریف شده بر اساس برداشت های اطراف ما هست، از کجا بفهمیم زیبایی واقعی چیست؟
26. آیا سیستمهای آموزشی مبتنی بر دنیا گرایی و سیستم های حاکم بر جهان مادی به درک و شناخت هارمونی که مورد نظر شماست، لطمه وارد می کند؟
27. چرا هیچ وقت به صورت مداوم در دانشگاه نبوده اید و چرا هیچ پایان نامه ای را راهنمایی نکرده اید؟ آیا بر این عقیده بوده اید که دانشگاه می توانست وقت شما را تلف کند؟  
28. نظرتان در مورد ظهور امام زمان چیست؟
29. اگر قرار بود یک بیت را سر لوحه زندگی خود قرار دهیم، کدام بیت را انتخاب می کردید؟
30. مرز بین نقش "خدا" و "خودمان" در زندگی چیست، یا به قولی حدودی که خدا برای دخالت در اوضاع برای خودش در نظر گرفته چیست؟