پرسش های متداول
21. آیا زیبایی تعریف نسبی ای نیست، خیلی از زیبایی که الان توی ذهن ما تعریف شده بر اساس برداشت های اطراف ما هست، از کجا بفهمیم زیبایی واقعی چیست؟
22. آیا سیستمهای آموزشی مبتنی بر دنیا گرایی و سیستم های حاکم بر جهان مادی به درک و شناخت هارمونی که مورد نظر شماست، لطمه وارد می کند؟
23. چرا هیچ وقت به صورت مداوم در دانشگاه نبوده اید و چرا هیچ پایان نامه ای را راهنمایی نکرده اید؟ آیا بر این عقیده بوده اید که دانشگاه می توانست وقت شما را تلف کند؟  
24. نظرتان در مورد ظهور امام زمان چیست؟
25. اگر قرار بود یک بیت را سر لوحه زندگی خود قرار دهیم، کدام بیت را انتخاب می کردید؟
26. مرز بین نقش "خدا" و "خودمان" در زندگی چیست، یا به قولی حدودی که خدا برای دخالت در اوضاع برای خودش در نظر گرفته چیست؟
27. آیا مخلوقاتی به عنوان ارواح متعالی از آفرینش های خداوند می باشد؟
28. چگونه عصبانیت خود را کنترل کنیم؟
29. باافراد حسود اطرافمان چگونه رفتار کنیم؟
30. در باره روح راهنما که از بدو تولد تا لحظۀ مرگ با انسان می باشد، توضیحاتی بفرمایید.