پرسش های متداول
31. لطفأ در زمينه نجوم قديم و نجوم جديد كتابى معرفى بفرماييد؟
32. مقام بى آرزويى چيست و از چه چيز بايد بى نياز بود؟
33. معنى اين ابيات شيخ محمود شبسترى چيست؟ عدم آيينه عالم عكس و انسان چو چشمِ عكس در وى شخص پنهان تو چشم عكسى و او نور ديده است به ديده ديده را هرگز كه ديده است  
34. اوتاد و ابدال چه كسانى هستند؟
35. بزرگترين نعمتى كه خداوند به انسان عطا كرده است و بزرگترين آرزويى كه مى توان از خداوند درخواست كرد چيست؟
36. لطفأ در مورد تحدّى قرآن توضيح دهيد؟
37. فرد زرنگى با مغالطه به اهدافش مي رسد و فرد نادانى در دام مغالطه، بازى را مى بازد، كداميك مستحق سرزنش هستند؟
38. با توجه به اينكه سعادت در زندگى، اعتقاد به خوبى و حقيقت است، پس جايگاه رعايت اصول و فروع دین کجاست؟
39. تفاوت فردوسى با ديگر شاعران پارسى زبان چيست؟
40. متعالى ترين شاعران انگليسى زبان كدامند؟