پرسش های متداول
31. چقدر می شود به استخاره اعتماد کرد؟
32. دانسته های جنابعالی در مورد احوال، اقوال و اعمال شیخ سیف الدین باخزری عارف قرن هفتم چه سمت و سویی دارد؟
33. نظر شما در مورد موضوع ان شاءالله و یا چیزی که ما انسان ها را در لحظه در حال فرستادن به سوی جهان هستیم چیست؟
34. کتابی از مطالب موسیقی مربوط به ادبیات جهان به خصوص ایران مورد نیاز است. لطفا در جهت تألیف آن اقدام فرمایید.
35. نظر شما در باره Big Bang چیست؟
36. آیا انسان خلیفۀ خدا بر روی زمین است ویا انسان را خلیفۀ دیگر موجودات قرار داده است
37. فرموده اید که باید به دنبال انسان با نفس حق بود و لازم است که نفس حقی به آدم برخورد کند . انسان صاحب مقام و دارای نفس حق را چگونه می توان پیدا کرد؟
38. من با موجودی به نام خدا هیچ ارتباطی نمی توانم برقرار کنم، او را که از طریق حواس پنجگانه نمی شود درک کرد پس خروجی وجود داشتنش چیست؟
39. چرا خداوند در قرآن می فرماید: کسانی که مردم را از راه خدا باز داشتند و راه خدا را سد کردند؟ مگر بدون ارادهٔ خداوند می شود چنین کاری را انجام داد؟
40. کلمۀ عربی نامتناهی، نا محدود بودن خدا در قرآن چیست؟ کلمۀ عربی نامتناهی  بی نهایت بودن زمانی خدا در قرآن چیست؟ کلمه عربی نا متناهی از نظر پایان پذیری زمانی ابدی بودن خدا در قرآن چیست؟