پرسش های متداول
41. منظور از "مشرك" كه در قرآن آمده است و بايد به مجازات برسد كيست؟
42. آيا حسود همان شر و شيطان است؟
43. براى شناخت ادبيات و قرآن از كجا و چگونه شروع كنيم؟
44. نظرتان در مورد شبهه اى كه در اصالت اشعار پروين اعتصامى وجود دارد چيست؟
45. با توجه به كلى گويى قرآن چگونه و از چه راه با جزئيات آن آشنا شويم؟
46. براى بهره مند شدن از مواهب اين دنيا و دنياى ديگر چه كنيم؟
47. انسانها در اثر وابستگى شديد به دنيا روحشان سنگين و سرگردان است. راه رهايى از آن چيست و وابستگى به دنيا كدام است؟
48. چرا وقتى به مقامى مى رسيم كه مى دانيم هيچ نمى دانيم، دچار گونه اى ترس و خشيت مى شويم؟
49. مقصود نظامى از "نفَس" در شعر زیر چيست؟ از نبى جز نفَس نبود آنجا همه حق بود و كس نبود آنجا
50. دانستن چه چيز دانايى محسوب مى شود؟