پرسش های متداول
41. تفاوت فردوسى با ديگر شاعران پارسى زبان چيست؟
42. متعالى ترين شاعران انگليسى زبان كدامند؟
43. منظور از "مشرك" كه در قرآن آمده است و بايد به مجازات برسد كيست؟
44. آيا حسود همان شر و شيطان است؟
45. براى شناخت ادبيات و قرآن از كجا و چگونه شروع كنيم؟
46. نظرتان در مورد شبهه اى كه در اصالت اشعار پروين اعتصامى وجود دارد چيست؟
47. با توجه به كلى گويى قرآن چگونه و از چه راه با جزئيات آن آشنا شويم؟
48. براى بهره مند شدن از مواهب اين دنيا و دنياى ديگر چه كنيم؟
49. انسانها در اثر وابستگى شديد به دنيا روحشان سنگين و سرگردان است. راه رهايى از آن چيست و وابستگى به دنيا كدام است؟
50. چرا وقتى به مقامى مى رسيم كه مى دانيم هيچ نمى دانيم، دچار گونه اى ترس و خشيت مى شويم؟
dr elahi dr elahi

برای مشاهده ویدئوهای طنزهای فاخر ایران و جهان به انتخاب و روایت دلنشین دکتر الهی قمشه ای از وب سایت طنز آشنا دیدن کنید.

download tanzeashna