پرسش های متداول
61. خداوند چگونه با انسان صحبت مى كند؟
62. قلب سليم چيست؟
63. براى نامگذارى فرزندانمان چه چيزهايى را بايد مد نظر قرار دهيم؟
64. چرا در صحبتهايتان از لايب نيتز بيش از فيلسوفان ديگر ياد مى كنيد؟
65. چگونه كينه و حسادت را از زندگيمان دور كنيم؟
66. آيا متوسل شدن به انبيا و اوليا راه درستى است؟
67. آيا فراهم كردن زندگى ايده آل و مرفه با نظر به اينكه اسلام سادگى را توصيه كرده است منافات دارد؟
68. چه كنيم تا به عالمى كه شما در آن بسر مى بريد برسيم ، همان عالم امن و سلام؟
69. راه مقابله با ترس در زندگى چيست ( ترس از حيوانات، ارتفاع و ....)؟
70. با توجه به آيه ٤٠ سوره انفال مصرف خمس در چه مواردى است؟