پرسش های متداول
61. آیا عرفان و اسلام دو مقوله جدا از هم هستند؟ و آیا خداوند انسان را در عالم آخرت عذاب خواهد داد؟  
62. در جامعه ای که شرارت بر مردمان غلبه کرده است چه باید کرد؟
63.  نظر شما در مورد موسیقی چیست و چرا برخی موسیقی را جایز نمی دانند؟   
64. نهایت آگاهی چیست؟
65. رمز ستون حنانه در ادبیات فارسی چیست ؟
66. چرا امروزه تحصيل در رشته ادبيات فارسى ما را راضى نمى كند و در دوران تحصيل قداست ادبيات را احساس نمى كنيم؟
67. آيا روابط جنسى قبل از ازدواج در اين زمان درست است يا خير؟
68. در درك مفهوم حس بودن و حس نبودن يا هستى و نيستى  دچار مشكل شده ام، چه منابعى پيشنهاد مى كنيد؟
69. تفاوت صداى وجدان و صداى شيطان در چيست؟
70. چند نوع صدا در دل مى شنويم يا مى خواهيم بشنويم؟