پرسش های متداول
61. در آيه ٨٨ سوره صافات آمده است كه "ابراهيم به آسمان و انجم نگاه كرد و گفت من سقيم (بيمار) هستم"، كاربرد اين آيه چيست؟
62. روح چگونه بوجود مى آيد و معنى روح قبل از تولد چيست؟
63. دليل نقض و اِشكال در شكل دار بودن خداوند چيست، با توجه به اينكه در قرآن (الله نور السموات و الارض مثل نوره كمشكاة ...) نيز ظاهرأ براى خداوند شكل متصور شده است؟
64. مفهوم "وجودْ بى نهايت است" چيست؟
65. تفاوت عرفان و حكمت و ارتباط آن با نور چيست؟
66. تكليف كسانى كه طبع شعر دارند چيست، با توجه به اينكه شما فرموديد بزرگان ادبيات همه حرفها را به بهترين شكل ممكن گفته اند؟
67. منظور از ملاقات با خدا چيست؟
68. رقص سماع چيست ؟
69. آيا اين احتمال وجود دارد كه بزرگان و عرفايى كه به مقام عشق رسيده اند ، براى نجات بشر از تلخى فلسفى عدم وجود خداى بيرونى و براى معنا بخشيدن به زندگى انسان ، دروغ زيبا را به حقيقت زشت ترجيح داده اند تا آدمى دوران كوتاه عمرش را به شيرينى گذراند؟
70. نام پنج آموزگار ما كه در یکی از سخنرانیهایتان اشاره كرديد چيست ؟