پرسش های متداول
61. رمز ستون حنانه در ادبیات فارسی چیست ؟
62. چرا امروزه تحصيل در رشته ادبيات فارسى ما را راضى نمى كند و در دوران تحصيل قداست ادبيات را احساس نمى كنيم؟
63. آيا روابط جنسى قبل از ازدواج در اين زمان درست است يا خير؟
64. در درك مفهوم حس بودن و حس نبودن يا هستى و نيستى  دچار مشكل شده ام، چه منابعى پيشنهاد مى كنيد؟
65. تفاوت صداى وجدان و صداى شيطان در چيست؟
66. چند نوع صدا در دل مى شنويم يا مى خواهيم بشنويم؟
67. با توجه به آيه قرآن به نوح فرمان داده شد كه از هر مخلوقى زوجى به كشتى سوار كند، آيا مگر خداوند قادر نيست هر موجودى را كه بخواهد دوباره خلق كند ؟ رمز اين داستان چيست؟
68. چرا در مواقعى كه مظلوم مورد ظلم و ستم قرار مى گيرد خداوند براى جلوگيرى از ظلم به كمكش نمى آيد؟
69. معنى اين ابيات چيست؟ گاهى به تك طينت صلصال فرو رفت غواص معانى گاهى ز تك كهگل فخار برآمد زان پس به معانى منسوخ چه باشد چه تناسخ به حقيقت آن دلبر زيبا شمشير شد و در كف كرّار برآمد قتال زمان شد  
70. با توجه با اينكه تنها راه غلبه بر نفس، عشق است ولى كسى كه غرق در نفسانيات و شهوات نفسانى است چگونه مى تواند به عشق دست يابد و با اين سلاح به مبارزه با نفس برخيزد؟