پرسش های متداول
71. چه نيازى بود كه ما به عالم ماده بياييم و به تكامل برسيم و مجددأ بسوى وحدت بازگرديم؟
72. چرا خداوند عالم ماده را خلق كرده است؟
73. هدف خداوند از خلق اين جهان مادى و جهانهاى ديگر چه بوده است؟
74. آيا اعتقاد به انسان كامل لازم است و چگونه مى توان او را يافت؟
75.  آيا چون انسان نمى تواند ذات خدا را درك كند نياز به پيدا كردن انسان كامل دارد؟ و آيا مولانا انسان كامل(شمس) را يافت كه آنگونه شيداى او شد؟
76. در اشعار نظامى فصلى به نام خطاب زمين بوس آمده، منظور از خطاب زمين بوس چيست؟
77. بهترين شرح بر آثار نظامى در باب نجوم كدام است؟
78. لطفأ در زمينه نجوم قديم و نجوم جديد كتابى معرفى بفرماييد؟
79. مقام بى آرزويى چيست و از چه چيز بايد بى نياز بود؟
80. معنى اين ابيات شيخ محمود شبسترى چيست؟ عدم آيينه عالم عكس و انسان چو چشمِ عكس در وى شخص پنهان تو چشم عكسى و او نور ديده است به ديده ديده را هرگز كه ديده است