پرسش های متداول
71. با توجه به آيه قرآن به نوح فرمان داده شد كه از هر مخلوقى زوجى به كشتى سوار كند، آيا مگر خداوند قادر نيست هر موجودى را كه بخواهد دوباره خلق كند ؟ رمز اين داستان چيست؟
72. چرا در مواقعى كه مظلوم مورد ظلم و ستم قرار مى گيرد خداوند براى جلوگيرى از ظلم به كمكش نمى آيد؟
73. معنى اين ابيات چيست؟ گاهى به تك طينت صلصال فرو رفت غواص معانى گاهى ز تك كهگل فخار برآمد زان پس به معانى منسوخ چه باشد چه تناسخ به حقيقت آن دلبر زيبا شمشير شد و در كف كرّار برآمد قتال زمان شد  
74. با توجه با اينكه تنها راه غلبه بر نفس، عشق است ولى كسى كه غرق در نفسانيات و شهوات نفسانى است چگونه مى تواند به عشق دست يابد و با اين سلاح به مبارزه با نفس برخيزد؟
75. آيا مقام اوليا و قديسان در دريافت علوم متفاوت است؟
76. تفاوت وحى و الهام در چيست؟
77. خداوند چگونه با انسان صحبت مى كند؟
78. قلب سليم چيست؟
79. براى نامگذارى فرزندانمان چه چيزهايى را بايد مد نظر قرار دهيم؟
80. چرا در صحبتهايتان از لايب نيتز بيش از فيلسوفان ديگر ياد مى كنيد؟