پرسش های متداول
71. با توجه به اينكه سعادت در زندگى، اعتقاد به خوبى و حقيقت است، پس جايگاه رعايت اصول و فروع دین کجاست؟
72. تفاوت فردوسى با ديگر شاعران پارسى زبان چيست؟
73. متعالى ترين شاعران انگليسى زبان كدامند؟
74. منظور از "مشرك" كه در قرآن آمده است و بايد به مجازات برسد كيست؟
75. آيا حسود همان شر و شيطان است؟
76. براى شناخت ادبيات و قرآن از كجا و چگونه شروع كنيم؟
77. نظرتان در مورد شبهه اى كه در اصالت اشعار پروين اعتصامى وجود دارد چيست؟
78. با توجه به كلى گويى قرآن چگونه و از چه راه با جزئيات آن آشنا شويم؟
79. براى بهره مند شدن از مواهب اين دنيا و دنياى ديگر چه كنيم؟
80. انسانها در اثر وابستگى شديد به دنيا روحشان سنگين و سرگردان است. راه رهايى از آن چيست و وابستگى به دنيا كدام است؟