پرسش های متداول
91. نظرتان در مورد شبهه اى كه در اصالت اشعار پروين اعتصامى وجود دارد چيست؟
92. با توجه به كلى گويى قرآن چگونه و از چه راه با جزئيات آن آشنا شويم؟
93. براى بهره مند شدن از مواهب اين دنيا و دنياى ديگر چه كنيم؟
94. انسانها در اثر وابستگى شديد به دنيا روحشان سنگين و سرگردان است. راه رهايى از آن چيست و وابستگى به دنيا كدام است؟
95. چرا وقتى به مقامى مى رسيم كه مى دانيم هيچ نمى دانيم، دچار گونه اى ترس و خشيت مى شويم؟
96. مقصود نظامى از "نفَس" در شعر زیر چيست؟ از نبى جز نفَس نبود آنجا همه حق بود و كس نبود آنجا
97. دانستن چه چيز دانايى محسوب مى شود؟
98. آيا تناسخ حقيقت دارد؟ آيا آيه "انا لله و انا اليه راجعون" به گونه اى تناسخ نيست؟
99. آيا براى رسيدن به كمال بايد از تمامى علوم زمان از رياضيات و فيزيك و غيره آگاه بود؟
100. شهود چيست و چگونه مى توان به عالم شهود دست يافت؟