پرسش های متداول
91. مقام بى آرزويى چيست و از چه چيز بايد بى نياز بود؟
92. معنى اين ابيات شيخ محمود شبسترى چيست؟ عدم آيينه عالم عكس و انسان چو چشمِ عكس در وى شخص پنهان تو چشم عكسى و او نور ديده است به ديده ديده را هرگز كه ديده است  
93. اوتاد و ابدال چه كسانى هستند؟
94. بزرگترين نعمتى كه خداوند به انسان عطا كرده است و بزرگترين آرزويى كه مى توان از خداوند درخواست كرد چيست؟
95. لطفأ در مورد تحدّى قرآن توضيح دهيد؟
96. فرد زرنگى با مغالطه به اهدافش مي رسد و فرد نادانى در دام مغالطه، بازى را مى بازد، كداميك مستحق سرزنش هستند؟
97. با توجه به اينكه سعادت در زندگى، اعتقاد به خوبى و حقيقت است، پس جايگاه رعايت اصول و فروع دین کجاست؟
98. تفاوت فردوسى با ديگر شاعران پارسى زبان چيست؟
99. متعالى ترين شاعران انگليسى زبان كدامند؟
100. منظور از "مشرك" كه در قرآن آمده است و بايد به مجازات برسد كيست؟