پرسش های متداول
81. اوتاد و ابدال چه كسانى هستند؟
82. بزرگترين نعمتى كه خداوند به انسان عطا كرده است و بزرگترين آرزويى كه مى توان از خداوند درخواست كرد چيست؟
83. لطفأ در مورد تحدّى قرآن توضيح دهيد؟
84. فرد زرنگى با مغالطه به اهدافش مي رسد و فرد نادانى در دام مغالطه، بازى را مى بازد، كداميك مستحق سرزنش هستند؟
85. با توجه به اينكه سعادت در زندگى، اعتقاد به خوبى و حقيقت است، پس جايگاه رعايت اصول و فروع دین کجاست؟
86. تفاوت فردوسى با ديگر شاعران پارسى زبان چيست؟
87. متعالى ترين شاعران انگليسى زبان كدامند؟
88. منظور از "مشرك" كه در قرآن آمده است و بايد به مجازات برسد كيست؟
89. آيا حسود همان شر و شيطان است؟
90. براى شناخت ادبيات و قرآن از كجا و چگونه شروع كنيم؟