پرسش های متداول
81. اگر ما در راه باشيم و تا زمان مرگ به نتيجه نرسيم چه مى شود؟
82. چگونه بايد از ترديدها رها شد؟
83. چرا گاهى اوقات احوالى به انسان دست مى دهد و شوق و اشتياقى بوجود مى آيد ولى يكباره چنان از آن احوال تهى و غرق در غفلت مى شويم كه گويى توهمى بيش نبوده است، آيا جذبه بوجود آمده واقعى است؟
84. معنى"ديد پيمبر نه به چشمی دگر بلكه بدين چشم سر اين چشم سر" چيست و چگونه مى توان معشوق ازل را با چشم سر ديد؟
85. چگونه مى توان ره صد ساله را يك شبه رفت؟
86. منظور از پرهيز چيست؟
87. خطرات راه عشق چيست؟
88. منظور از میانه روی چیست و راه تشخیص آن چگونه است؟
89. آيا آدمى در طى مراحل هفت گانه عشق همچنان اسير نفس است يا در وادى عشق نفس را قربانى مى كند؟
90. مفهوم اميد چيست؟