گزیده ها


“سه يار ديرين”

آن دم که آدمی


“مرگ هر كس از من کاهد”

مرگ هر كس از من کاهد


"ما را بسنده است"

نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان


"كوتاهترين راه"

اگر بشریت بخواهد


“آزمون سراسری”

چه رویداد فرخنده‌ای است


«کنگره دوستی»

از رویدادهای خوش و دلکش در جهان


“زائر راستین”

آن زائرى كه گفت رفتيم و ديديم