گزیده ها


“هنر و حکمت داستان‌سرایی”

در میان قصه‌های مثنوی،


"درمان فراق"

مرا چه باید کرد


«دعای همگان»

مصاحبت نیکان در این جهان،


"نشسته‌ام و می‌نگرم"

نشسته‌ام و همه غم‌های جهان را می‌نگرم،


"راز بزرگ"

زيان كسان از پى سود خويش

"به یاد او"

آری، تو رفته‌ای
و دیگر لبخندِ خورشیدگونت

سود و زیان

« سود و زیان »

سوگند به گوهر عصر و زمان
که همانا شما آدمیانِ تاجرپیشه