گزیده ها

"بشنو از نى چون حكايت مى‌کند"

سخن را از نی باید شنید،
از آن کس که نیست.

“از صورت تا معنی ”

“از صورت تا معنی”

اگر شاعران و عارفان ما
پروردگار عالمیان

"انسانِ چراغ به دست"

همه مى‌پرسند مرد تمام کیست؟
و زن بی‌عیب و آهو کدام است؟

"کلام تیغ در دست"

کلامی هست تیغ در دست
که قلب جنگاوران جوشن‌پوش را می‌شکافد.

« نظام آفرینش »

“نظام آفرینش”

وهمانا که برای شما (هوشمندان)
نظر در حال چهارپایان

«آدمی را می‌‌توان شناخت»

«آدمی را می‌‌توان شناخت»

آدمی را می توان شناخت:
از کتابهایی که می‌خواند
و دوستانی که دارد
و ستایش هایی که می‌کند

«درد شفا‌بخش»

درد است که آدمی را راهبر است
در هر کاری که هست،
تا او را دردِ آن کار و هوس و عشقِ آن کار
در درون او نخیزد، او قصد آن کار نکند