گزیده ها


"راز بزرگ"

زيان كسان از پى سود خويش

"به یاد او"

آری، تو رفته‌ای
و دیگر لبخندِ خورشیدگونت

سود و زیان

« سود و زیان »

سوگند به گوهر عصر و زمان
که همانا شما آدمیانِ تاجرپیشه


"کلیدی کن نه زنجیری در این بند"

شیرین از بزرگ امّید

"خوشتر از هزار ماه"

دوش وقتِ سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمتِ شب آبِ حیاتم دادند

“در صحبت مردان نامى”

“در صحبت مردان نامى”

حيات مردان نامى به ما مى‌آموزد
که سربلند و شکوهمند زندگی کنیم

"تذکرة الاولیاء"

شخصی بر شیخ آمد و گفت:
دستوری ده که تا خلق را به خدا دعوت کنم.