گزیده ها


"کلیدی کن نه زنجیری در این بند"

شیرین از بزرگ امّید

"خوشتر از هزار ماه"

دوش وقتِ سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمتِ شب آبِ حیاتم دادند

“در صحبت مردان نامى”

“در صحبت مردان نامى”

حيات مردان نامى به ما مى‌آموزد
که سربلند و شکوهمند زندگی کنیم

"تذکرة الاولیاء"

شخصی بر شیخ آمد و گفت:
دستوری ده که تا خلق را به خدا دعوت کنم.

"چاپلوسی"

آنان که پادشاهان را تملق می‌گویند ایشان را به تباهی می‌کشانند
زیرا چاپلوسی، مانند دَمِ آهنگران، کوره گناه را شعله ور می‌کند
و آن کس که تملق می‌شنود،
اگر اخگری از گناه باشد،

"آرمانها"


آرمانها به ستارگان مانند
که هیچکس را بر آنها دست نیست
اما می‌توان چون مسافران دریا بر پهنه آب

"عاشق وفادار"


ای معشوق،
بنگر در وفای من،
اکنون سه روز تمام است