گزیده ها

"چاپلوسی"

آنان که پادشاهان را تملق می‌گویند ایشان را به تباهی می‌کشانند
زیرا چاپلوسی، مانند دَمِ آهنگران، کوره گناه را شعله ور می‌کند
و آن کس که تملق می‌شنود،
اگر اخگری از گناه باشد،

"آرمانها"


آرمانها به ستارگان مانند
که هیچکس را بر آنها دست نیست
اما می‌توان چون مسافران دریا بر پهنه آب

"عاشق وفادار"


ای معشوق،
بنگر در وفای من،
اکنون سه روز تمام است

"چراغ هدایت جهانی"


خداوند در آیه ۱۷۷ سوره بقره
به تفصیل از "نیکویی" سخن می‌گوید
تا مردم از ظاهرپرستی و خیالات باطلی

"ستایش خورشید از باختر"


هرگز مردی مانند محمد نبوده است
که با اختیار یا بدون اختیار
چنین آرمان متعالی در جهان برگزیند

"موسی و برّه گریزپا"


گویند در آن دوران
که حضرت موسی شبانی می‌کرد
برّه‌ای بناگاه سر به صحرا نهاد

"پیوند زناشویی"


آنگاه المیترا بار دیگر به سخن آمد
و گفت: ای پیر خردمند
از پیوند زناشویی چه می‌گویی؟