گزیده ها

"چراغ هدایت جهانی"


خداوند در آیه ۱۷۷ سوره بقره
به تفصیل از "نیکویی" سخن می‌گوید
تا مردم از ظاهرپرستی و خیالات باطلی

"ستایش خورشید از باختر"


هرگز مردی مانند محمد نبوده است
که با اختیار یا بدون اختیار
چنین آرمان متعالی در جهان برگزیند

"موسی و برّه گریزپا"


گویند در آن دوران
که حضرت موسی شبانی می‌کرد
برّه‌ای بناگاه سر به صحرا نهاد

"پیوند زناشویی"


آنگاه المیترا بار دیگر به سخن آمد
و گفت: ای پیر خردمند
از پیوند زناشویی چه می‌گویی؟

"موجود نازنینی به نام بابا- بخش دوم"


این سودای عشق است که
مرد را به قعر دریا می‌کشاند
تا مرواریدی صید کند

"موجود نازنینی به نام بابا- بخش اول"


در داستانهای هزار و یک شب
آمده است که: مردی بود عبدالله نام
که از راه صید ماهی، با درویشی و مسکنت،

جانِ بر لب آمده


ای فروغ حسن ماه از روی رخشان شما
آبروی خوبی از چاه زنخدان شما
عزم دیدار تو دارد جانِ بر لب آمده