گزیده ها

«باور عشق»

باور دارم اگر بمیرم
و تو بر لبهای بی جان من بوسه دهی
آن دو گوی مدور
که اینک سرد و خاموش و بی اعتنا، به دنیا و مافیها

«نور در تاریکی»

من پیر و ناتوان و نابینا هستم
و مردم مرا به یکدیگر نشان می دهند
که خشم و قهر خدا بر این مرد فرو آمده است
اما من، هرچند همنوعانم مرا آزار کرده اند و ترک گفته اند

«هیچ دانی کودک بودن به چه معناست»


«هیچ دانی کودک بودن به چه معناست»

هیچ دانی کودک بودن به چه معناست؟
کودک بودن داشتن روحی است که از غسل تعمید جاری شده است.
کودک بودن ایمان داشتن است به عشق و مقام محبوبی و معشوقی،

«زیبایی جاودانه»

ای محبوب،
چگونه توانم جمال تو را به صفاي يك روز تابستاني تشبيه كنم
در حالي كه تو از آن بسي دلپذيرتر و به اعتدال نزديكتري
چرا كه بادهاي تند و سركش غنچه هاي نازنين بهاري را مي لرزانند

«حرکت به سوی معشوق کامل»

رودخانه ای را در نظر آور،
یا یک قطره آب،
یا دانۀ سیب،
یا دانۀ شن،

«توجیه مشیت الهی»

یکی از کرامات ادبیات متعالی در جهان این است که
 کارها و مشیّت خداوند را توجیه می کند و دل ها را آرامش می بخشد که:
نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش
که من این مسأله بی چون و چرا می بینم

«خدا در خیال کودک»

گویند خدا در بلندیهاست
اما اگر به فراز کاجها نظر کنی
او را نخواهی دید
و اگر ژرفای کوهها را بکاوی