گزیده ها

«رستاخیز آگاهی»

چه بسیار مردمی ستمکار،
که از زشتی ستم خود غافلند
و از عذاب آن فارغ.
تا بناگاه زشتی گناه

«سوداى صلح و آشتى»

اگر كسانى در سوداى
بازگرداندنِ صلح و آشتى
و دوستى و برادرى و آزادى
در جهانند،

«در نزدیکی خداوند»

آنان که به من نزدیک هستند،
نمی‌دانند که تو از آنها
به من نزدیکتری.
آنان كه با من سخن مى‌گويند،

«نام چیست»

جولیت: آخر این نام را چه شأن و منزلت است؟
آنچه را گل سرخ می نامیم،
با هر نام دیگر همین رنگ و بو را دارد
بدین سان اگر رومئو را رومئو نخوانند

«صلح و جنگ»

... و به یاد آوریم که آنجا در بهشت، روی در روی هم می‌نشستیم
و هیچ سخن لغو و بیهوده نمی‌گفتیم
مگر سلام و درود، مگر درود و سلام.(واقعه: ۲۵-۲۶)
و از خود بپرسیم این چه حالت است که اکنون با هم به نزاع و مخاصمت برخاسته‌ایم

جان و جانان

«جان و جانان»

شهادت در میدان حق و عدالت
جان باختن نیست
بلکه جان یافتن است
که اگر تا‌کنون به جان زنده بودی

«آه خون‌افشان»

دانم سر آرد غصه را، رنگین بر آرد قصه را
این آه خون‌افشان که من، هر صبح و شامی می‌زنم
حافظ
چون وعدهٔ الهی این است که نهایتاً خوبی بر بدی غلبه خواهد کرد و پیروزی با خوبان خواهد بود می‌توان گفت که بَدان پیوسته در خدمت خوبانند و زمینهٔ توفیقات خوبان را فراهم می‌کنند