گزیده ها
ما همه مسافرانیم

«ما همه مسافرانیم»

ما همه مسافرانیم در بیابان عالم
و بهترین موهبتی که در این سفر می توانیم بیابیم
یک دوست پاک و صمیمی است.
رابرت لویی استیونسن

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

نقاب خداوند

«نقاب خداوند»

برخی از شما مرا خردمند می پندارید
و سخاوتمند و مهربان،
باشد که این گمان نیک
حاجات شما را برآورد و از رنجتان بکاهد. 

دعا

«دعا»

آنگاه راهبه ای دیگر پای پیش نهاد و گفت: برای ما از دعا سخن بگوی. 
پیامبر گفت: شما هنگام سختی دعا می كنید
و در هنگام فقر و نیاز زبان به نیایش می گشایید.
كاش در روزگار نعمت و شادی نیز دعا می كردید.

«گوی قبولی»

نظامی در آنجا که پیامبر اکرم را با دیگر انبیای عظام از آدم تا عیسی مقایسه کرده
و وجه اینکه چرا هیچ یک از پیامبران به مقام اکمل رسول اکرم نرسیدند گوید
که هریک به نقصانی از کمال قبول فرو ماندند
و گوی قبولی یعنی مقام جامعیت تنها نصیب رسول خاتم گردید،

«در زیر نگاه خداوند»

الم یعلم بان الله یری
آیا نمی داند که خداوند می بیند؟
چه پرسش و خطاب جذاب و شیرینی است، گویی نازنینی از پشت شما را در آغوش می گیرد و می پرسد اگر مرا شناختی؟ آری خدواند می فرماید مرا نمی بینی که پیش روی تو ایستاده ام و از پنجره هر ذره ای
تو را مشاهده می کنم؟ این شرم حضور است که می تواند نگهبان ما از هر بدی باشد. این احساس حضور است که فضیلت حیا و آزرم را می آفریند، که هان هوشیار باشید:

«عشق همه چیز است»

اينكه عشق همه چيز است
همه آن چيزي است كه از عشق مي دانيم
و همين ما را كافي است
بار كشتي بايد به قدر گنجايش آن باشد

«شاهد هرجایی»

مشرق و مغرب هردو از آن خداست
‍‍‍‍‍‍پس شما به هر جانب روی کنید
روی خدا همانجاست
همانا که خداوند را ملکی وسیع