فرازهایی از کلام استاد

در جهان امروز كه به همت فرشتگان فناوري امكان دسترسي به فرهيختگان يگانه جهان از طريق مصاحبه و سخنراني و يا كتابها و مقالات ايشان بر همگان ميسر شده است، مي توان اين نصيحت را چراغ راه كرد و به جاي سرگرداني و پريشاني به جمعيت صاحبدلان و دانشوران جهان پيوست كه همه بالاتفاق مردمان را به اصول جاويدان خرد فرا مي خوانند.

(متون عرفاني به زبان فارسي– ص 3)

41

دعوت به مصاحبت مردان خدا كه مي توان آن را صلاي عشق خواند از درونمايه هاي مهم ادب سنتي پارسي و گران ترين گوهري است كه مردمان مي توانند آويزه گوش كنند تا در جوانی و پيری و شاهی و درويشی به طور يكسان ايشان را شكوه و شوكت و حشمت بخشد.

(متون عرفاني به زبان فارسي– ص 2)

42

مصاحبت مردان خدا به حقيقت مصاحبت خداست.

(متون عرفاني به زبان فارسي– ص 2)

43

محبان خدا از شفقت و مهرباني كه در دل نسبت به مردمان دارند آنها را به هرچه معروف و پسنديده است فرا مي خوانند و از هرچه ناموزون و ناهنجار است بر حذر مي دارند.

(متون عرفاني به زبان فارسي– ص 1)

44

شكسپير در آثار خود مكرر به اين نكته اشاره كرده كه زندگي ما، همچون يك قطعه موسيقي، نيازمند وزن و آهنگ و هم آهنگي است و اگر سيم انسانيت از كوك بيفتد زندگي زشت و ناخوش مي شود و رو به فساد مي رود.

(كيميا 12– ص 55)

45

اگر آدمي وجه باقي و ابدي وجود خود را بپرورد و منحصر در تن و تعلقات جسماني نشود نه تنها طعمه مرگ نمي شود بلكه مرگ را طعمه خود مي كند.

(كيميا 12– ص 46)
 

46

علم و هنر و اخلاق، كه ارزشهاي سه گانه عالم انساني، و به ترتيب جستجوي حقيقت و زيبايي و خير است، هر سه تلاشي است براي بازگشت به وحدت.

(كيميا 12– ص 39)

47

دانته در بخشي از كتاب كمدي الهي آشكارا نشان مي دهد كه پايان سير و سلوك نيل به وحدت است.

(كيميا 12– ص 35)

48

عبادت در معناي گسترده آن، عبارت است از هموار كردن راه وجود خويشتن براي عبور مشيت الهي.

(كيميا 12– ص 34)

49

نمايشنامه آفرينش را مي توان به دو پرده كلي تقسيم كرد: پرده اول كيفيت ظهور و تجلي واحد در كثير و حركت از يك به بسيار، كه از آن به قوس نزول تعبير مي كنند و پرده دوم كيفيت بازگشت كثرت به سوي واحد يا حركت از بسيار به يك، كه آن را قوس صعود خوانند.

(كيميا 12– ص 32)
 

50