گزیده ها
«لوح معرفت»

«لوح معرفت»

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح
ورنه طوفان حوادث ببرَد بنیادت

“يار وفادار”

“يار وفادار”

اين ترانه‌های من
همچون دستهاى گرم عشق

"آيين فرزانگان"

در گوشه و کنار قرآن
گهگاه آياتى آمده است

"شاعر و انسان کامل"

در ژرفای دل ما تصویری از
صورتِ انسان کامل نقش کرده‌اند

چهره کهنسال

"چهره کهنسال"

زيبايى يك چهره كهنسال
همچون شمع سپيدى است

"رسالت شاعر"

اى شاعر، قدم بردار و پيش رو
و ژرفاى اين شب سياه را بپيماى

"مجنون سرگردان"

مجنون خواست که
پیش لیلی نامه نویسد.