گزیده ها

«نامه های خداوند»

شکوه می کنند که آن معشوق ازلی اگر ما را دوست دارد
چرا خبر نمی دهد و چرا نامه نمی فرستد
پاسخ خداوند این است که تو نامه خوان نیستی
وگرنه من بر دوام نامه ها و طومارهای مفصل می نویسم

«سمفونی مولانا»

اشعار مولانا جلال الدّین رومی بیش از هر شاعر پارسی گو
آکنده از موسیقی و آواز و رقص و پایکوبی و شور و شادی است.
گوستاو مالر آهنگ ساز معروف آلمانی سمفونی ای ساخته است
سخت مشهور و محبوب، که نامش سمفونی هزار است.

«یکی بسیار و بسیار اندکی شد»

سرآغاز داستان های کودکان در فرهنگ ما این است که
."یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچکس نبود"
این عبارت ساده وکودکانه به حقیقت سرآغاز داستان آفرینش
و درس اوّل و آخر در همه معارف بشری است

«مستیِ مرگ»

یارانِ موافق همه از دست شدند
در پایِ اَجَل یکان یکان پست شدند
خوردیم ز یک "شراب" در مجلسِ عمر
دوری دو سه پیش تر زما مست شدند

«کاسۀ واژگون»

آن کاسۀ واژگون که خوانیمش آسمان
و به مرگ و زندگی خانه گرفته ایم در زیر آن
دستها را به سوی آن به نیاز بر مکن
کاو نیز چون من وتو بَود سخت ناتوان

«زن و آتش پرومته»

من از کتابِ چشم زن این نظریه را می خوانم
که در نگاه او آن آتش پرومته
و آن اخگر الهی همچنان افروخته است
و کتابها و کتابخانه ها، همه آنجاست

«نشان های سخن آشنا»

قضاوت های مشترك و جمعی انسان ها درباره یك شاعر
یا آواز خوان یا معمار یا نقاش بزرگ بهترین دلیل بر این است كه
آن شاعر متاعی آورده است كه هركس از هر دسته و طبقه
و جغرافیا و آب وهوا لطف و زیبایی آن را تشخیص می دهد.