گزیده ها

"شاعر و انسان کامل"

در ژرفای دل ما تصویری از
صورتِ انسان کامل نقش کرده‌اند

چهره کهنسال

"چهره کهنسال"

زيبايى يك چهره كهنسال
همچون شمع سپيدى است

"رسالت شاعر"

اى شاعر، قدم بردار و پيش رو
و ژرفاى اين شب سياه را بپيماى

"مجنون سرگردان"

مجنون خواست که
پیش لیلی نامه نویسد.

"يار هم باشيم"

پدرم، روان‌شاد حکیم الهی قمشه‌ای
نزدیک به نیم قرن پیش

"بشنو از نى چون حكايت مى‌کند"

سخن را از نی باید شنید،
از آن کس که نیست.

“از صورت تا معنی ”

“از صورت تا معنی”

اگر شاعران و عارفان ما
پروردگار عالمیان