گزیده ها

 «نوروز جمشیدی»

نوروز باستانی ما با پادشاهی جمشید آغاز می شود
چنانکه فردوسی بهشت آفرین گفت:
به فرّ کیانی یکی تخت ساخت
چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت

«فرزندان»

و آنگاه زنی که کودکی در آغوش داشت گفت،
برای ما از فرزندان سخن بگوی.
پیامبر گفت:
فرزندان شما به حقیقت فرزندان شما نیستند.

«عهد الست»

از شگفتی های آدمی یکی این است که این عهد را ظاهراً همه به یاد می آورند
و به زبان بدان آری می گویند، اما در عمل چنان است گویی هیچ به یاد ندارند
و به پروردگاری شیطان دل سپرده اند و از شیر شیطان می نوشند
و اگر با انسان با نصیحت یا عتاب گویند

«جعبۀ جادویی»

اگر امروز به اعجاز علم، انگشتان ظریف آن جعبۀ جادویی
می توانند گلهای آهنگ را از باغ شب بچینند
و آن را به فراز قارّه ای یا پهنه دریایی چون موج به اهتزاز آورند
اگر گلبرگهای نغمۀ چنگ و عود می توانند در دامنۀ کوهها

«دست بزنید و شادی کنید»

دست ها را بر هم زنید و شادی کنید که
می خواهیم دروازه های بهشت نقد را به روی شما بگشاییم
تا با حافظ خوش کلام هم آوا شوید
و پای کوبان زمزمه کنید:

«درها را به روى يكديگر باز كنيد»

يكى از شيرين كاري هاى نظامى
در منظومه خسرو و شيرين
اين است كه در پايان كتاب،
چهل داستان كليله و دمنه را

«خوش ترین زندگیها»

خوش ترین زندگی کسی راست که
"وظیفه"را به همسری برگزیده باشد
و همه کارهایش از کوچک و بزرگ همچون پارچه ای باشد
که از نخهای ناگسسته بافته شده و از هر رشتۀ آن