گزیده ها

«در باغ خداوند»

در میان جمع تنها نشسته بودم
که سخن خداوند به من رسید
همان دم چشم های تاریک من فروغ یافت
و شعله ای از آتش بر دهان من نهادند

«مغان سه گانه»

اسامی این سه مغ ایرانی در متون مسیحی کاسپار، ملکیور و بالتازار آمده است.
بنا بر روایات مسیحی، مغان سه گانه با هدایت ستارگان از راه دوری به بیت اللّحم رسیدند
و با هدایت ستارۀ خاصی که حضور حضرت مسیح را اعلام می کرد به خانۀ مریم رسیدند.
و آن نوزاد پادشاه را یافتند و در این زمان که ششم ژانویۀ نخستین سال میلادی بود

«مگر بویی از عشق مستت کند»

ما بی دین به دنیا نیامده ایم تا دینی اختیار کنیم
بلکه هر انسانی با عشق به "زیبایی و دانایی و نیکویی"
به دنیا می آید و با این سه عشق رشد می کند
و اگر در صحبت بزرگان جهان از راه درست فطرت که

«احد و احمد»

اگر کسانی در سودای بازگرداندن صلح و آشتی و
دوستی و برادری و آزادی در جهانند،
تنها راه، باز گرداندنِ احد به دایرۀ جهان است تا احمد شود.
احد به تعبیر ارسطو صورت مطلق است و صورت جهت وحدت همۀ اشیاء

«آن خردمند دیگر»

این داستان کوتاه جوهر تعلیمات حضرت مسیح است
و توان گفت جوهر تعلیمات همة ادیان آسمانی
را به زبانی دور از اصطلاحات بغرنج اصحاب فلسفه و کلام
و فارغ از نظریه پردازی های مذهبی اصحاب قیل و قال

«نارسیسوس»

نارسیسوس نام جوان زیبایی است در اساطیر یونان
که دختری به نام اکو (انعکاس صدا یا به فارسی پژواک)
بر او عاشق می شود و چون جواب نامساعد می شنود
نفرین می کند که او عاشق کسی شود که هرگز نتواند به او برسد

«فیتزجرالد و خیام»

غوغای خیّام را در غرب ادوارد فیتزجرالد (1883-1809)
شاعر و نویسندۀ نامی انگلیس در قرن نوزده برانگیخت.
فیتزجرالد شاعری لطیف طبع و مشکل پسند
و پژوهنده ای پر تلاش و خردمند بود