گزیده ها

"انسانِ چراغ به دست"

همه مى‌پرسند مرد تمام کیست؟
و زن بی‌عیب و آهو کدام است؟

"کلام تیغ در دست"

کلامی هست تیغ در دست
که قلب جنگاوران جوشن‌پوش را می‌شکافد.

« نظام آفرینش »

“نظام آفرینش”

وهمانا که برای شما (هوشمندان)
نظر در حال چهارپایان

«آدمی را می‌‌توان شناخت»

«آدمی را می‌‌توان شناخت»

آدمی را می توان شناخت:
از کتابهایی که می‌خواند
و دوستانی که دارد
و ستایش هایی که می‌کند

«درد شفا‌بخش»

درد است که آدمی را راهبر است
در هر کاری که هست،
تا او را دردِ آن کار و هوس و عشقِ آن کار
در درون او نخیزد، او قصد آن کار نکند

«گزینش بایسته»

«گزینش بایسته»

آن کس که موسیقیِ خوش‌آهنگ را
به‌جای صداهای ناهنجار می‌جوید،
و شادی و خورسندی را به‌جای
لذت‌ها و عشرت‌های موهوم می‌پسندد،

«طلب ای عاشقان خوش‌رفتار»

در طلب زن دائمأ تو هر دو دست
چون طلب در راهْ نيكو رهبر است
اين طلب همچون خروسى در صياح
مى زند نعره كه مى آيد صباح