گزیده ها

«بازگشت کشتی»

مصطفی، که نامش معنی برگزیده و محبوب داشت 
و جانش سپیده دم روزگار خویش بود،
دوازده سال در شهر اورفالیس انتظار می کشید تا کشتی اش که قرار بود بازگردد، 
از راه برسد و او را به جزیرۀ زادگاهش بازگرداند.

سرّ وحدتِ عارف و معروف

«سرّ وحدتِ عارف و معروف»

پاسخ كوتاه شيخ محمود شبسترى به اين پرسش كه
چه كسى از راز وحدت آگاه مى شود اين است:
كسى بر سر وحدت گشت واقف
كه او واقف نشد اندر مواقف 

يعنى كسى به آستان واحد مطلق

شما

«شما»

آری شما یک اقیانوس بیکرانید،
و وقتی کشتیهای سنگین در ساحل هستی شما به گِل می نشینند 
و بناچار در انتظار مدّ آب می مانند، 
باز شما همچون اقیانوس نمی توانید شتاب کنید و مدّ آب را پیش از آمدن فرا خوانید.

دین و دیانت

«دین و دیانت»

زندگی روزمرۀ شما معبد شما و دین شماست.
هر زمان که بدین معبد وارد می شوید هر چه دارید را با خود ببرید
از گاوآهن تا کورۀ آهنگری،
و از تبر تا چنگ و عود

دین

«دین»

و اگر پروردگار تو می خواست، همه اهل زمین جمیعا ایمان می آوردند،
پس آیا تو می خواهی مردم را اجبار کنی که ایمان آورند. آیه 99 سوره یونس
درقرآن مکرر و به عبارتهای گوناگون آمده است که دین یک عرضه و یک پیشنهاد است،
چیزی نیست که بر کسی بار شود و به اجبار به اجرا درآید

تجسس در امور دیگران

«تجسس در امور دیگران»

دستور مهم اخلاقی و اجتماعی دیگر این است که جاسوسی نکنید
و پیگیری و تفحص در کشف آنچه که پنهان می کنند نداشته باشید
حتی در سؤالها که از دیگران می کنید اگر احساس می کنید
که شخص از بیان چیزی خشنود نیست بر یافتن آن چیز اصرار مورزید.

اعتراف فطرت

«اعتراف فطرت»

من شنیده ام که انسانهای مجرم وقتی
به تماشای نمایشنامه ای نشسته اند
گاه چنان جذبه و افسون صحنه
روح آنان را تحت تاثیر قرار می دهد که